„POMYŚL O SOBIE, BY POMÓC INNYM”
Od kilku miesięcy pracujemy nad stworzeniem zasad działania naszego nowego programu. Mamy ambitny cel, poprzez wdrożenie innowacji społecznej stworzenie skutecznego mechanizmu kreowania innowacji w zakresie technologii medycznych. Jednym z etapów programu 4OLDE.com ma być realizacja projektu „Pomyśl o sobie, by pomóc innym” Głównym celem projektu jest wytworzenie innowacji społecznej skoncentrowanej na osobach starszych, głównie z regionu kujawsko-pomorskiego, a w perspektywie – z obszaru całego kraju.

W ramach projektu powstać ma platforma skierowana do osób starszych i zorientowana w pełni na potrzeby tych osób. Podstawowe obszary funkcjonowania powstającej platformy to:

● działania badawcze

● działania integracyjne

● działania informacyjne

Działania badawcze

Platforma będzie służyła do pozyskiwania informacji od osób starszych, ukierunkowanych na dwa obszary:

● rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb osób starszych w zakresie medycyny i usług medyczno-farmaceutycznych

● rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb osób starszych w zakresie diety w tym uzupełniania jej niedoborów

● potrzeby osób starszych w zakresie życia codziennego (ułatwienia, usprawnienia itp.)


W tych obszarach przewidywana jest intensywna współpraca z regionalnymi przedsiębiorstwami, a także placówkami naukowo-badawczymi, której ostatecznym efektem mają być powstające innowacje technologiczne, medyczne itp. odpowiadające na rzeczywiste potrzeby osób starszych z regionu, a z drugiej strony sprzyjające rozwojowi lokalnych biznesów i instytucji badawczych. (w założeniu perspektywy kilku lat obszar oddziaływania ma zostać poszerzony do terytorium całego kraju).

Efektem podejmowanych w tym zakresie działań, który będzie odczuwalny dla osób starszych, ma być ułatwiony dostęp do innowacyjnych produktów i usług m.in. medycznych.

Działania integracyjnePlatforma będzie skupiała osoby starsze i pozwalała im na integrowanie się:

● z lokalnym środowiskiem na poziomie instytucji społecznych, pozarządowych, samorządowych itp.,

● z innymi osobami starszymi ze swojego środowiska,

● z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej – np. domów opieki nad osobami starszymi, domami pomocy społecznej, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, a w dalszej perspektywie (kilku lat) także lokalnymi domami dziecka, przedszkolami, żłobkami itp.

Działania informacyjneW ramach działań informacyjnych przewiduje się, że osoby starsze korzystając z portalu będą mogły uzyskać szybką, pewną, sprawdzoną informację na temat możliwości korzystania z pomocy jednostek, placówek i instytucji z regionu, działających w zakresie:

● medycyny i farmacji,

● kultury,

● administracji samorządowej i państwowej (ZUS, KRUS, US, Urząd Miasta czy Gminy itp.),

● jednostek służących integracji społecznej,

● ośrodków pomocowych,

● przedsiębiorców.

Cele długookresowe dla projektu (3-5 lat)W perspektywie długoterminowej (3-5 lat) zakładamy możliwość objęcia działaniami portalu terytorium całego kraju (dotyczy to głównie warsty informacyjnej i integracyjnej, gdyż są one bezpośrednio powiązane z lokalnymi społecznościami i pozwalają uczestnikom projektu na angażowanie się w niego w obszarze bliskim miejscu zamieszkania). Oczywiście sama platforma będzie od początku dostępna dla każdego zainteresowanego, jednak w zakresie poszczególnych funkcjonalności i usług wymagane będzie rozszerzanie jej działania o kolejne regiony. To czy będzie się to działo we współpracy z innymi podmiotami z danego regionu (co wydawałoby się szczególnie pożądane), czy w innej formie, zostanie określone w toku realizacji prac.

Mając na uwadze zakres planowanych działań zachęcamy do kontaktu i współpracy przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowe w szczególności reprezentujące sferę medycyny (w szczególności specjalizacji związanych bezpośrednio lub pośrednio z osobami starszymi), farmacji, suplementacji oraz diety, kosmetologii oraz usług w tym zakresie. Proponujemy współpracę zarówno na poziomie informacyjnym jak i aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu systemu, dostęp do danych i wyników badań oraz możliwość prowadzenia własnych prac badawczych w oparciu o zasady projektu.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem 4olde@innobridge.pl

Zostań partnerem 4OLDE!W ramach realizowanego programu 4OLDE, a w szczególności do planowanego pierwszego etapu w postaci projektu „Pomyśl o sobie, by pomóc innym” przewidujemy szeroki udział partnerów w postaci przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Zapraszamy w szczególności partnerów gospodarczych reprezentujących środowiska:

● medyczne

● farmaceutyczne

● rehabilitacyjne

● uzdrowiskowe

● domów opieki medycznej

● dietetyczne (w tym suplementacji)

● kosmetyczneZapraszamy także partnerów naukowych, w szczególności uczelnie i instytuty bezpośrednio lub pośrednio związane profilem swojej działalności ze środowiskiem osób w wieku powyżej 65 roku życia, oraz jednostki społeczne powiązane ze środowiskiem tych osób.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod adresem 4olde@innobridge.pl